Suspendarea activitate firma – acte necesare

Suspendare activitate societate comerciala

Suspendarea firmei reprezinta operatiunea de intrerupere temporara a activitatii unei societati, in cazul in care asociatii nu mai doresc sa desfasoare niciun fel de activitate pe o perioada determinata.

O societate poate sa isi declare inactivitatea pe o perioada ce nu poate depasi 3 ani, conform art. 237 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale. Daca activitatea firmei a mai fost suspendata anterior, la calculul perioadei de 3 ani se vor socoti si perioadele de suspendare anterioare.

Pentru a sista, spre exemplu, plata „impozitului forfetar”, asociatii pot opta pentru suspendare pentru o perioada de pana la 3 ani. Inainte de expirarea acestui termen se poate decide lichidarea sau reactivarea societatii.

Acte necesare suspendare activitate firma

 • acte de identitate asociati
 • certificatele constatatoare emise in baza declaraţiilor-tip pe propria raspundere pentru autorizarea activitaţii
 • certificatul constatator emis in baza declaraţiei-tip depusa la suspendarea activitaţii (la reluarea activitatii)
 • declaraţia-tip pe propria raspundere privind autorizarea funcţionarii

Pentru mai multe informatii despre serviciile oferite de noi vizitati pagina noastra:
http://www.infiintarimodificarifirme.go.ro/

Advertisements

Radierea unui PFA – acte necesare inchidere PFA

Închiderea sau radierea unui PFA

Radierea unui PFA este practic procedura prin care se închide definitiv activitatea acestuia

Acte necesare pentru închiderea sau radierea unui PFA

 • toate actele eliberate de Registrul Comertului (Certificat de inregistrare, certificat constator si rezolutie);
 • copie dupa C.I.

Pentru mai multe informatii despre serviciile oferite de noi vizitati pagina noastra:
http://www.infiintarimodificarifirme.go.ro/

Dizolvare SRL prin vointa asociatilor

Dizolvarea (lichidarea voluntară) a unui S.R.L.

Lichidarea voluntara presupune desfiintarea firmei, prin vointa si sub controlul asociatilor. Se desfasoara in 2 etape – dizolvarea si lichidarea voluntara (I) si radierea (II),  pentru urmarea acestei proceduri fiind obligatorie lipsa oricaror datorii ale  societatii catre creditori sau acordul acestora cu privire la stingerea pasivului.

Prima etapa o constituie dizolvarea societatii, in urma acestei operatiuni judecatorul delegat pronuntand o incheiere prin care ia act de vointa asociatilor de dizolvare a societatii. Ulterior pronuntarii dizolvarii societatii, legislatia societatilor comerciale impune curgerea unui termen de 30 de zile intre cele 2 etape, numit termen de opozitie. La expirarea acestui termen se poate declansa si radierea societatii, ce echivaleaza cu incetarea existentei persoanei juridice.

Radierea sau închiderea unui SRL

Radierea sau închiderea unui SRL – etapa a doua

Prima etapa o constituie dizolvarea societatii, in urma acestei operatiuni persoana desemnata pronuntand o incheiere prin care ia act de vointa asociatilor de dizolvare a societatii. Ulterior pronuntarii dizolvarii societatii, legislatia societatilor comerciale impune curgerea unui termen de 30 de zile intre cele 2 etape, numit termen de opozitie. La expirarea acestui termen se poate declansa si radierea societatii, ce echivaleaza cu incetarea existentei persoanei juridice.

Acte necesare pentru închiderea (radierea – etapa a II a) a unui SRL

 • cererea de radiere
 • dovada publicarii la Monitorul Oficial a hotărârii de dizolvare
 • bilant de lichidare intocmit de un expert contabil
 • notele contabile
 • proces verbal al adunării generale a asociatilor de aprobare a bilantului de lichidare
 • raport de gestiune al administratorului de aprobare a bilantului de lichidare
 • certificat de atestare fiscala potrivit caruia societatea si-a indeplinit obligatiile fiscale
 • certificat de inregistrare si anexele acestuia

Servicii oferite pentru închiderea (radierea – etapa a II a) a unui SRL

 • completarea cererii de radiere
 • constituirea, depunerea dosarului si ridicarea actelor de la Registrul Comertului

Pentru mai multe informatii puteti vizita pagina noastra:
http://www.infiintarimodificarifirme.go.ro/

Infiintare intreprindere individuala

Înfiinţare intreprindere individuală

Intreprinderea individuala este intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica, care are obligatia sa ceara inregistrarea in Registrul Comertului si autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii economice.

Pentru organizarea şi exploatarea intreprinderii sale, intreprinzatorul persoana fizica, in calitate de angajator persoana fizica, poate angaja terţe persoane cu contract individual de munca, inregistrat la inspectoratul teritorial de munca, potrivit legii, şi poate colabora cu alte PFA, cu alţi intreprinzatori persoane fizice titulari ai unor intreprinderi individuale sau reprezentanţi ai unor intreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activitaţi economice, fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic dobandit potrivit prezentei secţiuni.

Persoana fizica titulara a intreprinderii individuale raspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul de afectaţiune, daca acesta a fost constituit, şi, in completare, cu intreg patrimoniul, iar in caz de insolventa este supusa procedurii simplificate prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificarile ulterioare.

Acte necesare pentru înfiinţarea unei intreprinderi individuale

 • documente care atesta dreptul de folosinţa asupra sediului profesional/punctelor de lucru (actul care atesta dreptul de folosinta al societatii in spatiul destinat deschiderii sediului social)
 • acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor
 • specimenul de semnatura al intreprinzatorului persoana fizica titulara a intreprinderii individuale
 • documentele care atesta pregatirea profesionala
 • documentele care atesta experienţa profesionala
 • carte de identitate sau pasaport titular intreprindere individuala

Servicii oferite de noi pentru înfiinţarea unei intreprinderi individuale

 • completarea cererii de inregistrare
 • obtinerea dovezii privind disponibilitatea şi a rezervarii firmei
 • completarea declaraţiei privind patrimoniul de afectaţiune
 • conceperea si redactarea precizarii din care sa rezulte ca titularul dreptului de proprietate inţelege sa afecteze folosinţa spaţiului in vederea stabilirii sediului profesional al intreprinderii individuale, daca este cazul
 • completarea declaraţiei-tip pe propria raspundere model 1 sau model 2
 • constituirea, depunerea dosarului si ridicarea actelor de la Registrul Comertului

Pentru mai multe informatii puteti vizita pagina noastra:
http://www.infiintarimodificarifirme.go.ro/

Infiintare intreprindere familiala

Înfiinţare intreprindere familiala

Intreprinderea familiala este intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia sa, fiind constituita din 2 sau mai mulţi membri ai unei familii.

Membrii intreprinderii familiale sunt comercianţi persoane fizice de la data inregistrarii acesteia in registrul comerţului şi raspund solidar şi indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant in exploatarea intreprinderii cu patrimoniul de afectaţiune, daca acesta a fost constituit, şi, in completare, cu intreg patrimoniul, corespunzator cotelor de participare.

Membrii unei intreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor intreprinderi individuale. De asemenea, aceştia pot cumula şi calitatea de salariat al unei terţe persoane care funcţioneaza atat in acelaşi domeniu, cat şi intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel in care şi-au organizat intreprinderea familiala.

Acte necesare pentru înfiinţarea unei intreprinderi familiale

 • carte de identitate sau pasaport al fiecarui membru
 • documente care atesta dreptul de folosinţa asupra sediului profesional/punctelor de lucru (actul care atesta dreptul de folosinta al societatii in spatiul destinat deschiderii sediului social)
 • acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor
 • specimenul de semnatura al reprezentantului intreprinderii familiale
 • documentele care atesta pregatirea profesionala
 • documentele care atesta experienţa profesionala

Servicii oferite pentru înfiinţarea unei intreprinderi familiale

 • completarea cererii de inregistrare
 • obtinerea dovezii privind disponibilitatea şi a rezervarii firmei
 • conceperea si redactarea acordului de constituire incheiat de membrii familiei
 • conceperea si redactarea precizarii din care sa rezulte ca titularul dreptului de proprietate inţelege sa afecteze folosinţa spaţiului in vederea stabilirii sediului profesional al intreprinderii familiale, daca este cazul
 • completarea declaraţiei-tip pe propria raspundere model 1 sau model 2
 • constituirea, depunerea dosarului si ridicarea actelor de la Registrul Comertului

Pentru mai multe informatii puteti vizita pagina noastra:
http://www.infiintarimodificarifirme.go.ro/

Infiintare PFA

Înfiinţare Persoană Fizică Autorizată (PFA)

Persoana fizica autorizata este persoana autorizata sa desfaşoare orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in principal forţa sa de munca, care are obligatia sa ceara inregistrarea in Registrul Comertului si autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii economice.

In scopul exercitarii activitaţii pentru care a fost autorizata, PFA poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, intreprinzatori persoane fizice titulari ai unor intreprinderi individuale sau reprezentanţi ai unor intreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic dobandit potrivit prezentei secţiuni.

PFA nu poate angaja cu contract de munca terţe persoane pentru desfaşurarea activitaţii pentru care a fost autorizata şi nici nu va fi considerata un angajat al unor terţe persoane cu care colaboreaza, chiar daca colaborarea este exclusiva.

PFA raspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul de afectaţiune, daca acesta a fost constituit şi, in completare, cu intreg patrimoniul sau, iar in caz de insolvenţa este supusa procedurii simplificate prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, daca are calitatea de comerciant.

Acte necesare pentru înfiinţarea unui P.F.A.

 • carte de identitate sau pasaport
 • documente care atesta dreptul de folosinta asupra sediului profesional/punctelor de lucru (actul care atesta dreptul de folosinta in spatiul destinat deschiderii sediului social)
 • acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor
 • specimenul de semnatura al persoanei fizice autorizate
 • documentele care atesta pregatirea profesionala
 • documentele care atesta experienţa profesionala

Servicii oferite de noi pentru înfiinţarea unui PFA

 • completarea cererii de inregistrare
 • obtinerea dovezii privind disponibilitatea şi a rezervarii firmei
 • conceperea si redactarea precizarii din care sa rezulte ca titularul dreptului de proprietate inţelege sa afecteze folosinţa spaţiului in vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate, daca este cazul
 • completarea declaraţiei-tip pe propria raspundere model 1 sau model 2
 • completarea declaraţiei privind patrimoniul de afectaţiune
 • constituirea, depunerea dosarului si ridicarea actelor de la Registrul Comertului

Pentru mai multe informatii puteti vizita pagina noastra:
http://www.infiintarimodificarifirme.go.ro/